gototopgototop
Trang thông tin BHXH tỉnh Ninh Bình

* Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội. * Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế – Trụ cột của chính sách an sinh xã hội. * Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mọi người . * Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. * Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. * Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. * Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. * Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động. * Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp để được hỗ trợ cần thiết khi bạn mất việc làm. * Bảo hiểm y tế đóng góp khi lành, để dành khi ốm. * Tham gia Bảo hiểm y tế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, vì sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. * Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế. * Thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.

Văn Bản Mới

 01/2016/ND-CP: Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. 


 514/UBND-VP6: V/v tin học hóa trong khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT. 


 2126/TB-UBND: Thông báo Kết luận hội nghị sơ kết Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020. 


 399/QĐ-BHXH: V/v Quyết định về việc thành lập tổ công tác BHXH tỉnh để triển khai các hoạt động phục vụ tin học hóa bảo hiểm y tế. 


 115/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc. 


 9300/VPCP-KTTH: V/v Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. 


 1305/QD-BHXH: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHXYT. 


 959/QĐ-BHXH: V/v ban hành quy định về thu BHXH, BHYT, BHTN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. 


 6731/BYT-KCB: V/v thủ tục hồ sơ giới thiệu người lao động ra Hội đồng giám định y khoa đối với hộ kinh doanh cá thể. 


 714/BHXH-CST: V/v trả lời kiến nghị cử tri. 


 3856/QCPH-VCCI-BHXH: Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Phòng thương mại & Công thương Việt Nam giai đoạn 2015-2020. 


 703/BHXH-TNHS: V/v Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính. 


 1024/QĐ-BHXH: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong đăng ký giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam. 


 692/BHXH-TCHC: V/v đẩy mạnh tham gia Cuộc thi "Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN".  


 531/KH-BHXH: Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN".  


 530/BHXH-TCHC: V/v phát động cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN".  


 3824/BHXH-BT.pdf: V/v Triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.  


 822/HD-VTLTNN: Hướng dẫn quản lý văn đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng.  


 999/QĐ-BHXH: Quyết định ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN.  


 3783/BHXH-PC: V/v Thông báo danh sách các đơn vị đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với BHXH Việt Nam.  


 680/TB-BHXH: Thông báo giờ làm việc mùa đông của BHXH tỉnh Ninh Bình.  


 1067/TB-CAT-PC64: V/v Triển khai cấp Chứng minh nhân dân 12 số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.  


 3624/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.  


 947/SGDĐT-HSSV: V/v thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.  


 29/QĐ-UBND: Quyết định ban hành chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/03/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.  


 4296/BGDĐT-CTHSSV: V/v Tăng cường triển khai về việc thực hiện bảo hiểm y tế cho HSSV.  


 3592/BHXH-BT:V/v tham gia BHYT HSSV.  


 426/VP-UBND: V/v triển khai thực hiện Nghị định 70/2015/NĐ-CP.  


 919/QĐ-BHXH: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.  


 3170/BHXH-BT: V/v lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.  


 3423/BHXH-PC: V/v thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN".  


 366/UBND-VP7: V/v thực hiện việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.  


 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình.  


 Thông báo về việc thay đổi thông tin BHXH Thị xã Tam Điệp.  


 2102/BHXH-CSXH: V/v tính thời gian công tác để hưởng BHXH đối với giáo viên mẫu giáo trước 01/01/1995.  


 2085/BHXH-BT: V/v đơn giản hóa thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình. 


 2069/TL-BHXH: Thể lệ cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. 


 1856/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội. 


 591/QĐ-BHXH: V/v Ban hành kế hoạch cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT". 


 210/TB-BHXH: Thông báo giờ làm việc mùa hè. 


 Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của BHXH Huyện Kim Sơn. 


 128/BHXH-PT: V/v kê khai và nộp hồ sơ đóng BHXH, BHYT điện tử. 

       Mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch BHXH điện tử iBHXH.

       Các mẫu chứng thư số (Ban hành theo thông tư 05/2010/TT-BNV).


 5362_BHXH-TT của BHXH VN: Vv tuyên truyền sử dụng thẻ BHYT và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới. 


 5390/BHXH-DVT: V/v hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT. 


 5362/BHXH-TT: V/v tuyên truyền sử dụng thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới. 


 5223/BHXH-DVT: V/v báo cáo kết quả đấu thầu thuốc , VTYT. 


 5038/BHXH-TCKT: V/v hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo quyết toán tài chính hàng năm. 


 4996/BHXH-CSYT: V/v hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung. 


 1368/QĐ-BHXH: Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

(Mau_bao_cao_kem_theo_QD1368.doc) 

 4925/BHXH-TT: Chương trình Công tác tuyên truyền năm 2015 


 4704/BHXH-VP: V/v tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri. 


 4670/BHXH-TT: V/v hướng dẫn thực hiện tuyên truyền trực quan. 

(Mau_tuyen_truyen_truc_quan.rar) 

 1314/QĐ-BHXH: Về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. 


 1313/QĐ-BHXH: Về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế. 


 4448/BHXH-TCKT: V/v hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 


 4355/BHXH-TCCB: V/v dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2014. 


 4175/BHXH-PC: V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 


 1018/QĐ-BHXH: Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT. 

        1018_QD_BHXH
        Mau_TK1_TS
        Mau_A02_TS
        Mau_D02_D03_D05_TS


 3789/BHXH-CSXH: V/v mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. 


 3648/BHXH-BT: V/v ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. 


 270/QĐ-BHXH: Ban hành quy trình tiếp nhận luân chuyển và trả kết quả giải quyết TTHC "Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH" tại BHXH tỉnh NB. 


 999/QĐ-BHXH: Ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 


 3648/BHXH-BT: V/v ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. 


 3510/BHXH-BT: V/v thực hiện BHYT cho người dân tộc thiểu số tại các thôn đặc biệt khó khăn và người thuộc hộ gia đình cận nghèo. 


 3439/BHXH-TCCB: V/v tham gia, góp ý dự thảo Quy chế tuyển dụng viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam. 
 Dự thảo Quy chế: Kèm theo công văn Công văn 3439/BHXH-TCCB. 


 944/QĐ-BHXH: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-BHXH ngày 07/02/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. 


 3296/BHXH-TT: V/v tăng cường công tác tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên năm học 2014-2015. 


 3225/BHXH-TCCB: V/v dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2014. 


 226/QĐ-BHXH: Quyết định ban hành quy trình tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT tại BHXH tỉnh Ninh Bình. 
 Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT kèm theo Quyết định 226/QĐ-BHXH. 


 2716/BHXH-TĐKT: V/v thực hiện CT số 18/CT-TTg, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". 


 2700/KH-BHXH: Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014-2015. 


 2599/BHXH-TCCB: V/v rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với CCVC. 


 2565/BHXH-TCCB: V/v hướng dẫn thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán. 


 754/QĐ-BHXH: Về việc sửa đổi Điều 24 của Quy định quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. 


 2301/BHXH-BT: V/v hướng dẫn bổ sung truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non. 


 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của BCĐ Tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập ngành về việc tổ chức giải cầu lông - bóng bàn năm 2014 


 2229/BHXH-CSYT: V/v thực hiện BHYT cho các đối tượng quy định tại Điểm c và d Khoản 2 Điều 51 Luật BHYT. 


 2191/BHXH-PC: V/v công khai thủ tục hành chính. 


 2172/BHXH-CSXH: V/v Chế độ chợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg. 


 2174/BHXH-CSXH: V/v Trả lời đơn Ông Nguyễn Tiến Thịnh. 


 1903/BHXH-CSYT: V/v tăng cường công tác giám định BHYT và phòng, chống trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. 


 669/QĐ-BHXH: Ban hành quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro trong công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội. 


 1730/BHXH-KT: V/v giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân. 


 1683/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. 


 1671/BHXH-CSXH: V/v in, cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. 


 1549/BHXH-BT: V/v tăng cường công tác thu BHXH, BHYT. 


 40-CV/BCS: V/v thực hiện chính sách BHXH, BHYT. 


 1203/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và Thông tư 24/2013/TT-BLĐTBXH. 

 

 891/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg. 


 

 23/QĐ-BHXH: Quyết định Ban hành Hệ thống câu hỏi và quy chế kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiệm giữ chức vụ cấp phòng và cấp huyện thuộc BHXH tỉnh Ninh Bình. 


 87/BHXH-CĐBH: V/v hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo quy định mới. 
Quyết định 01/QĐ-BHXH: Quyết định về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH.

Ảnh được lấy từ trang điện tử Tạp chí Bảo hiểm xã hội

Tin ngành BHXH

Đổi mới chính sách lương hưu xã hội
19/05/2016
article thumbnail

Để bảo đảm cuộc sống khi về già không còn khả năng lao động, người cao tuổi có thể dựa vào nguồn thu nhập từ lương hưu nhà nước (tham gia BHXH), lương hưu tư nhân (bảo hiểm nhân thọ) và...


Hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam
19/05/2016
article thumbnail

Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sáng ngày 18/5/2016, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển BHXH, BHYT ở Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc...


Các bài khác:

Tin trong tỉnh

Khởi công xây nhà tình nghĩa tặng phụ nữ nghèo
19/05/2016
article thumbnail

Ngày 18/5, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Bình khởi công xây nhà tình nghĩa tặng cho gia đình chị Vũ Thị Quế- phụ nữ nghèo đơn thân ở thôn Mậu Thịnh, thị...


Năm học 2016-2017, trường THPT chuyên Lương Văn Tụy tuyển sinh 350 chỉ tiêu vào 10 lớp chuyên
19/05/2016
article thumbnail

Tiếp tục phát huy hiệu quả việc tổ chức một kỳ thi chung tuyển sinh lớp 10, năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tiếp tục thực hiện một kỳ thi tuyển sinh chung cho Trường THPT...


Các bài khác:

Tin Tức Khác

Họa sĩ gần 50 năm vẽ 700 bức tranh Hồ Chủ tịch
19/05/2016
article thumbnail

Chưa từng học hội hoa cũng chưa một lần gặp lãnh tụ, nhưng ông Trần Hòa Bình (Ninh Bình) lại là người truyền thần về Chủ tịch Hồ Chí Minh nổi danh ở Ninh Bình với 700 bức hoạ. Về thị...


Nơi lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
19/05/2016
article thumbnail

Cuốn lịch treo tường dừng ở ngày 2/9, chiếc đồng hồ nhỏ chỉ 9h47, một cuốn sách lịch sử chống ngoại xâm đang lật dở... là những kỷ vật được bảo quản gần 50 năm qua trong khu Phủ Chủ...


Các bài khác:

Tin công nghệ thông tin

17 điểm hấp dẫn trên Android N
19/05/2016
article thumbnail

Android 7.0 "N", phiên bản kế nhiệm Android 6.0 Marshallow, có những tính năng gì đáng chú ý? Tại sự kiện lập trình viên I/O 2016 đang diễn ra, Google đã giới thiệu thêm một số tính...


Facebook cho phép xem Live Stream trên toàn thế giới
19/05/2016
article thumbnail

Cùng với việc mở tính năng truyền hình trực tiếp - Live Stream cho toàn bộ người dùng, mạng xã hội lớn nhất hành tinh cũng vừa ra mắt tính năng cho phép mọi người có thể xem tất cả các video...


Các bài khác: